Nieuws van de baancommissaris

28 sep 2019

Organisatie & één aanspreekpunt: baancommissaris Ruud Kruip.

Sinds medio augustus stuurt de nieuwe onderhoudsmanager Gerard Schoenaker van onderhoudsbedrijf ‘AHA de Man’ onze greenkeepers aan. Gerard is zelf hoofdgreenkeeper geweest en doorziet wat golfbaan Kralingen nodig heeft om nog mooier te worden. Gerard werkt met de Rotterdamse mentaliteit van mouwen opstropen en aan de slag! Dat betekent ook dat Gerard ons aanspreekpunt is, wat rust creëert voor greenkeepers Floris en Koos. Naast AHA de Man helpen de re-integrerende hulptroepen van Stichting Antes. Vele handen maken licht werk. De baan en omgeving knapt zienderogen op. Tot slot doen wij binnenkort ook weer graag een beroep op de vrijwilligers van de takkenploeg.

Heeft u een ergernis over de baan of een wens? Meld het de baancommissaris.
Heeft u een compliment over de baankwaliteit? Vertel het onze greenkeepers en de hulptroepen van Antes!

Teeboxen

Als gevolg van jarenlang spel staan de meeste teeboxen er bol bij. De beste oplossing is integrale renovatie per teebox, maar dat is kostbaar. Daarom worden binnenkort de teemarkers volgens een vast schema wekelijks verplaatst én wordt de ruimte tussen de teemarkers versmald om de ‘dressruimte’ te wijzigen. Hierdoor zullen de teeboxen op natuurlijke wijze iets afvlakken. Dat is voor de korte termijn. Integrale teeboxrenovatie wordt opgenomen in het langetermijnplan. Daarover gaat het stichtingsbestuur zich buigen.

Daarnaast worden de op de baan aanwezige, maar deels begroeide en vervuilde rubberen afslagmatten opgehaald, schoongemaakt en mogelijk opnieuw in de baan gelegd.

Fairways & semi-rough

Een van de meest gehoorde complimenten én ergernissen was dat de baan als één groene oase respectievelijk grasvlakte oogde. Dat heeft begin augustus geresulteerd in een kortere maaihoogte van de fairways met bijbehorende strakkere scheidingslijnen tussen fairway (15 mm) en semi-rough (40 mm). Hierbij zijn historische maailijnen van zo’n 15 tot 20 jaar geleden verwerkt als ‘nieuwe’ begrenzing. Het oogt nu al meer als échte golfbaan, vinden wij. Inmiddels wordt de zachte wortelmassa van de fairways aangepakt in het vertrouwen dat daardoor de rolsnelheid van de golfballen verbetert. U ziet in de baan de snijlijnen van deze aanpak. Indien nodig wordt daarna (pas) besloten de maaihoogten verder bij te stellen.Rijnmond Trophy Kralingen

Greens

Een aantal greens is overdreven nat, al dan niet gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk. Dat is hinderlijk voor spelers. Tijdens de zomer zijn de greens getest op de waterhuishouding en drainage. Deels liggen de problemen bij de beregening en de verouderde installatie, deels bij de afwatering en de matige bodemgesteldheid van het veen. Het beregeningsbeleid is aangepast, de greens worden korter gemaaid en zijn daardoor sneller. Bij wijze van proef zijn onlangs drie greens extra gedraineerd om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Maar voor échte verbetering is een complete integrale greenrenovatie noodzakelijk, met bijbehorend kostenplaatje. Het stichtingsbestuur gaat zich hierover buigen in het langetermijnplan.

Daarnaast zijn onlangs de vlaggencups vervangen door nieuwe exemplaren: de meeste vlaggenstokken staan weer recht. Het is niet verplicht, maar het helpt als u bij het spelen rustig de vlag uit de cup haalt voordat uw balletje erin rolt. Dan hoeven uw medespelers ook niet met de voeten op de cuprand te grabbelen naar hun ‘uitgehoolde’ balletje. Als iederéén daarbij stilstaat, zal de green rondom de hole minder snel slijten, waardoor ook uw balletje weer beter rolt.

De laatste tijd zijn er weer opvallend veel niet-gerepareerde pitchmarks. Hinderlijk en ergerlijk. U dient bij spel een pitchfork te ‘dragen’, welke u bij de caddiemaster kunt kopen. Kleine moeite, groot plezier. Dank u wel.

Open water

Een klacht is dat gemaaid gras en gevallen bladeren, hoe dan ook, soms in de sloot belanden. Met name de dwarssloten bij hole 4, 6 en 8 ondervinden deze hinder. Dat is helaas onvermijdelijk. Met zo’n 50 te grote populieren in de baan en slootkanten die alleen met een bosmaaier gemaaid kunnen worden, is het niet makkelijk voor de greenkeepers het open water schoon te houden naast alle andere werkzaamheden. Dat neemt niet weg dat dit een aandachtspunt is voor de grote schoonmaak in het najaar, om daarna een meer permanente oplossing te vinden.

Bunkers

Een aantal bunkers kent los speelzand, andere zijn keihard. De hoeveelheid zand in de bunkers is doorgaans meer dan voldoende. De randen van de bunkers worden kort gemaaid en desondanks zijn sommige bunkers vanuit het speelveld onzichtbaar. Het heeft onze aandacht, daarover meer in de volgende nieuwsupdate.

Waterhuishouding, beregening en drainage

Golfbaan Kralingen is gelegen op veengrond, terwijl onze baan circa 7 meter onder NAP ligt en 3,5 meter onder de waterspiegel van de Kralingse Plas. Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding en drainage. Dankzij de pompinstallaties kan de baan doorgaans goed drooggehouden worden. Alleen tijdens en direct na hevige regenval blijkt het wegwerken van overtollig water een opgave. Dat is helaas inherent aan onze baan. Dientengevolge worden tijdelijk de zomergreens gesloten en moet u dan spelen op wintergreens. Wij vertrouwen erop dat u zo’n besluit respecteert.

GUR hole 4 en 8

Na twee jaar tevergeefs inzaaien van de voormalige bunker is besloten de GUR vlakbij green hole 4 op korte termijn integraal aan te pakken. De heuvel wordt afgegraven, de grond verbeterd en met graszoden afgewerkt. Daarmee komt een einde aan deze doorn in het oog van menig speler.

Ook de GUR rondom afslag hole 8 wordt deze winter eindelijk aangepakt. De losse takken worden ter plekke versnipperd of afgevoerd. De grote boomstam blijft voorlopig liggen.

Op sommige plekken in de baan ligt los zand of kale boomwortels en aarde, zoals rechts van green hole 6 en links bij hole 7. Het heeft onze aandacht, daarover meer in de volgende nieuwsupdate.

Veiligheid in de baan

Het najaar is in zicht. Hoogste tijd om de circa 30 bomen te laten kappen waarvoor de kapvergunning is afgegeven. Daarnaast hebben wij ons bij gemeente erop aangedrongen om ook andere te grote populieren en dode essen te laten verwijderen. De enorme hoeveelheden pulp, bladeren en soms gevaarlijk vallende takken zijn reden om deze flora op de baan ter discussie te stellen. Daarnaast staan sommige bomen dusdanig in de weg, dat afslaan vanaf de teebox voor problemen zorgt. In samenspraak met de gemeente en Aha de Man zal hier tijdens de winterperiode een Plan van Aanpak voor worden geschreven.

Daarnaast ligt een aantal drainageputten zo’n 20 cm onder maaiveld. Nu worden deze te lage putten regelmatig uitgestoken in het gras, waardoor ze zichtbaar zijn. Risico blijft dat een speler de enkel verzwikt bij een onvoorziene misstap. Dat is onwenselijk, dus dat wordt verbeterd.

Tot slot bevinden zich hier en daar langs de baan verouderde ongebruikte stalen sproeiers, net boven maaiveld. We zijn aan het onderzoeken of die tijdens de winterperiode definitief verwijderd kunnen worden.

Kraaien en ganzen

Ter hoogte van green hole 8 leven enkele nieuwsgierige kraaien. Deze intelligente vogels houden erg van alles wat zich in uw golftas bevindt. Zij trekken de ritsen open en stelen uw kostbare waren, van sleutels en geld tot nootjes. Een eerste oplossing is om uw golftas zo dicht mogelijk bij u te houden, zeker tijdens de afslag op hole 9, en alert te blijven op deze slimmeriken. Ook ganzen op de baan geven overlast, met name met hun ontlasting. Wij zijn in overleg met gemeente Rotterdam om hier in een permanente oplossing te voorzien. Mocht dat nergens toe leiden, dan is verjagen met laserlicht het alternatief.

Afstandspalen 50 en 100 meter

In het voorjaar zijn op veler verzoek op de lange holes langszij de fairways extra hardhouten afstandspalen geplaatst: 50 en 100 meter. Dit als aanvulling op de ooit door Hans van Ingen gesponsorde 150 meter palen. Gezien de vele positieve reacties, denken wij hierin in een behoefte te hebben voorzien.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft dit jaar veel overlast bezorgd. Ondanks herhaaldelijk gemeentelijk afzuigen, kon niet voorkomen worden dat het afzetten van hole 5B en nabij green hole 6 lange tijd het spel (GUR) en spelers (jeuk) hinderden. Een mogelijke oplossing is het extra aantrekkelijk huisvesten van hun natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, spreeuwen en koolmezen. Daarom worden tijdens de winter meer vogelhuisjes en ook insektenhotels voor onder andere sluipwespen in de baan opgehangen. Als iemand deze nesten wil maken of sponsoren, horen wij dat graag.

GEO-certificering

Vorige week is op een groot deel van de baan tegen onkruid gespoten. Er wordt al rekening gehouden met het feit dat binnenkort volgens NGF-normen de baan op natuurlijke wijze moet worden geëxploiteerd en onderhouden. De meeste chemische bestrijdingsmiddelen zijn dan verboden. Ook golfbaan Kralingen gaat hierin de komende tijd de benodigde stappen zetten, met als doel GEO-certificering. Daarmee blijven we ook voor de NGF een buitengewoon mooie golfbaan.

Paden

De paden bij green hole 3/ afslag hole 4 zijn in het voorjaar verbeterd. Het plan is om deze verbeteringen ook op andere delen van de golfbaan door te voeren, onder andere bij de afslag van hole 1, bij green hole 2 en op diverse plaatsen bij hole 8 bijvoorbeeld. In de volgende update meer nieuws hierover.

Golfbaanmeubilair

Het golfbaanmeubilair, zoals de afvalbakken, banken en handdoekjes, kan wel een was- en opknapbeurt gebruiken. In overleg met het Clubbestuur en enkele betrokken leden wordt dit binnenkort aangepakt. We zijn ook opzoek naar spelers die na deze aanpak een hole willen ‘adopteren’ en voor de look & feel in het kleine onderhoud van een hole willen voorzien. Voelt u zich aangesproken, mail uw gegevens naar baancommissaris@golfbaankralingen.nl.

Tot zover deze eerste nieuwsupdate van uw baancommissaris. Ik vertrouw erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Heeft u echter nog vragen of opmerkingen, dan kunt u dat vanzelfsprekend bij mij kwijt. Bij voorkeur mailt u mij via baancommisaris@golfbaankralingen.nlof spreekt u mij gerust even aan wanneer ik weer eens op de golfbaan rondloop.

Terug naar nieuwsoverzicht