Privacyverklaring

Golfclub Kralingen verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Golfclub Kralingen. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Algemeen
Golfclub Kralingen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Golfclub Kralingen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG
Golfclub Kralingen vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die met uw toestemming bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.
Uw toestemming is de grondslag waarop Golfclub Kralingen uw gegevens verwerkt.
Golfclub Kralingen verwerkt uw persoonsgegevens zoals u die hebt vermeld op het inschrijfformulier om u optimaal van dienst te kunnen zijn m.b.t. uw persoonlijke hulpvraag.
Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.
Golfclub Kralingen verwerkt persoonsgegevens op basis van (expliciete) toestemming. Deze toestemming wordt u vooraf gevraagd en de gegevens zullen alleen gebruikt worden voor clubdoeleinden. U kunt op ieder moment aangeven dat u uw toestemming intrekt.
Uw rechten als betrokkene zijn
• Recht van informatie
• Recht op inzage
• Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
• Recht van verzet
• Recht op dataportabiliteit
• Recht op vergetelheid
• Recht op beperking van de verwerking
U kunt een verzoek richten aan Golfclub Kralingen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Golfclub Kralingen) maakt.
Indien u als betrokkene gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten dient u een – bij voorkeur – schriftelijk verzoek in bij Golfclub Kralingen.

Stuur uw verzoek naar:
Golfclub Kralingen
Secretaris
Kralingseweg 200
3062 CG Rotterdam
e-mail: secretaris@gckralingen.nl, telefoon: 0182-601697.

U kunt, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Golfclub Kralingen biedt een nieuwsbrief waarmee onze leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de club en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Golfclub Kralingen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Golfclub Kralingen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Golfclub Kralingen passende beveiligingstechnologie toe. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Golfclub Kralingen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Golfclub Kralingen deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement of wanneer er een wettelijke verplichting is.
In opdracht van Golfclub Kralingen kunnen zakelijke dienstverleners (zgn. ‘verwerkers’) bepaalde verwerkingen van de dienstverlening verzorgen. Golfclub Kralingen maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

Bewaartermijnen
Golfclub Kralingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Privacybeleid van derden m.b.t. social media
Op de website van Golfclub Kralingen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Golfclub Kralingen behorende, websites. Golfclub Kralingen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken.